Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem kiemelten fontos a Bedoora márka üzemeltetője számára, ezért személyes adatai feldolgozásakor átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért ezen irányelvben rögzítjük, hogyan dolgozzuk fel és tároljuk személyes adatait.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a Bedoora márka üzemeltetője Nyíri Dóra Egyéni Vállalkozó a továbbiakban: Adatkezelő által vezetett adatbázisok és nyilvántartások felhasználásának törvényes rendjét. Valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy a törvényi szabályozás keretein belül személyes adataival mindenki maga rendelkezhessen, azoknak a kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, az adatok megváltoztatását és jogosulatlanul történő nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató informálásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

Irányadó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

ADATKEZELŐ

Ki kezeli az Ön személyes adatait?
A Nyíri Dóra egyéni vállalkozó kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.
Adatkezelő Adatai
Név: Nyíri Dóra e.v.
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Táltos utca 10.
Telefon: 0630/9869185
Telefonos ügyfélszolgálati idő: 10-18
E-Mail: info@bedoora.hu
Web: https://bedoora.hu/
Adószám: 68226101-1-29
Képviseletre jogosult(ak) Nyíri Dóra
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 51429687

Az Adatok megismerésére jogosult további Adtakezelő – eBusiness Experts Kft.

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai, valamint a marketing feladatokkal megbízott alvállalkozó munkatársai kezelhetik, az Ön jogainak tiszteletben tartásával. Az eBusiness Experts Adatvédelmi Nyilatkozatát itt találja: Adatvédelmi Nyilatkozat

A marketing feladatokkal megbízott alvállalkozó írásos szerződés megkötés alapján
Cégnév: eBusiness Experts Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 85.
E-mail címe: info@ebex.hu

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén belül tároljuk.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból, valamely külső fél számára. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának melyek a lehetséges

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:  
Önnek bármikor joga van információt kérni a tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Bedoora márka üzemeltetője által megadott elérhetőségen és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a Bedoora márka üzemeltetője a személyes adatait automatikus úton dolgozza fel az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:  
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

A törléshez való jog: 
Jogában áll bármely, feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő helyzeteket

-Folyamatban lévő ügyeknél
-Még le nem zárt megrendeléseknél
-rendezetlen számla esetén  a Bedoora márka üzemeltetője felé, a fizetési módtól függetlenül
– ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:  
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Bedoora üzemeltetőjének jogos érdeke szerint történik. A Bedoora márka üzemeltetője nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: 
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben.
A direkt marketingről úgy mondhat le, ha követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben.

A kortlátozás joga: 
Joga van kérelmezni, hogy a Bedoora márka üzemeltetője korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

– Ha ellenvetése van a feldolgozással
-Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Bedoora márka üzemeltetőjének korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
-Ha a Bedoora márka üzemeltetőjének már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

 Bármikor kapcsolatba léphet az info@bedoora.hu e-mail címen.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:  
Ha úgy gondolja, hogy Bedoora márka üzemeltetője a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, melynek legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.

ONLINE VÁSÁRLÁS

Miért használja a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a Bedoora márka üzemeltetője feldolgozza online vásárlásait, kezelje rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatás keretében, és a kézbesítésről esetleg a szállítási problémákról, értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez és külső feleknek igazoljuk az Ön címét. 

A vásárló tudomásul veszi, hogy Nyíri Dóra e. v. (4220 Hajdúböszörmény, Táltos utca 10.) adatkezelő által a bedoora.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, Cím, Telefonszám, e-mail cím.

Milyen típusú személyes adatokat kerülnek feldolgozásra?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

– kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám
– fizetési információ és fizetési előzmények
– rendelési információ

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat nyújtsuk. A fizetési szolgáltatók a fizetés feldolgozásához használják fel.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása szükséges a Bedoora márka üzemeltetőjének számára annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhesse és majd kézbesíthesse Önnek.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív vásárlónk.

Tárhely szolgáltató

A tárhely szolgáltatója a tarhely.eu szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz ezen adatok védelme érdekében. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 28 napig, a szerveren tárolt bejövő levelezésről készített adatmentést 14 napig tárolja. Az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

Adatai:
tarhely.eu
név:
Tárhely.Eu Kft.
cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
telefonszám: +36 1 789 2 789
honlap: www.tarhely.eu

Interneten történő fizetéskor igénybe vesszük a Pay Pal szolgáltató rendszerét

Adatai:
 PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

A paY PAL Adatvédelmi Nyilatkozatát itt találhatja: Adatvédelmi Nyilatkozat

DIREKT MARKETING

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy marketing ajánlatokat, küldjünk e-mail, szöveges üzenetek formájában. A Bedoora márkával kapcsolatosan élményeinek optimalizálása céljából releváns információkat, ajánlott termékeket, és személyre szabott ajánlatokat küldünk


Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

-kapcsolattartói információk, így e-mail címek, telefonszám és postai irányítószám


Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé.
 
A Direkt marketing leveleket a Mailchimp Hírlevélküldő rendszeréből küldjük ki.

Adatai: Mailchimp
Cím: The Rocket Science Group, LLC , 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
web: www.mailchimp.com


Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez.

A beleegyezés visszavonásához való jog:

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinget illetően. Ha így tesz, a Bedoora  nem küld Önnek többet semmilyen további direkt marketinges emailt.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:
 • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

A személyes adatai feldolgozása elleni ellenvetés joga:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, Ezt megteheti az alábbi e-mailcímen: info@bedoora.hu. A fiókja ez esetben törlésre kerül.
 

A TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK BETARTÁSA

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel
-rendelési szám
-név
-postai cím
-tranzakció összege
-tranzakció dátuma

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

Személyes adatait megosztjuk a számlázást segítő  informatikai szolgáltató vállalattal a Szamlazz.hu-val és a könyvelést végző céggel.

Adatai:
Szamlazz.hu

név:
KBOSS.hu Kft.

cím:
1031 Budapest, Záhony utca 7

telefonszám:
+3630 35 44 789

honlap:
www.szamlazz.hu

Könyvelő cég
A megkötött szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzi. Amennyiben az érintett a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Adatai:
név:
Stella Kft.
cím: 4220 Hajdúböszörmény, Toldi Miklós utca 10
telefonszám: 0652/561-816
e-mailcím: stellakft1@gmail.com

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a Bedoora márka üzemeltetője eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az adatait az országában hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

SÜTIK 

A süti (cookie) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

Hogyan használjuk a sütiket?

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük a választott kezdőlapját és tároljuk adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor. Sütiket használunk kedvenc termékei elmentésekor is.

Egyes külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatók állítanak be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezeket olyan közösségimédia-szolgáltatók állítják be, mint a  Facebook, Instagram és ahhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon, ahogy azt a vonatkozó ikonjaik is jelzik. A Googla Analytics a Google Inc. szolgáltatása- Google a sütikből összegyűjtött adatokat arra használnja, hogy kiértékelje, hogyan használta az érdeklődő/vásárló a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk az oldal optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-k kezeléséről és törléséről mindent megtalál a „Súgó” menüben. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad.

SZÁLLÍTÁS

A szállításra azért van szükség, hogy a megrendelt termékeket a megadott címre kiszállítással eljuthassanak.

Milyen típusú személyes adatokat dolgoz fel?

A futárszolgálat a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően a fuvarleveleket 5 évig őrzi.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása szükséges, hogy a Bedoora márka honlapjáról történő megrendeléseket kézbesíthesse az Ön számára.Adatai

Név:
GLS General Logistcs Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefonszám:+36 29 886 660

Honlapja: www.gls-hungary.com

Az adatok tárolásának módja, biztosítása

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

A fent említett pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 1. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 4. illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

 Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt. Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 3. a kérelem túlzó.


Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

a. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
b. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét


 Kártérítés

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.


Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

 Jogorvoslat

Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez a www.ebex.hu oldalon

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06- 1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

 Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
 Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez